dofe img

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je zapojená do programu DofE dvoma spôsobmi: ako miestne centrum a ako realizátor projektu „The Award goes to Universities“. Vďaka projektu sa študenti a študentky našej univerzity môžu stať nielen účastníkmi a účastníčkami DofE, ale môžu sa vzdelávať v metodike tohto programu.

Obdobie riešenia projektu: 1.1.2017 – 30.06.2020

Stiahnúť PDF o projekte (32 kB)

Cieľ projektu

  • vytvoriť podmienky pre trvalý rozvoj a implementáciu metodiky DofE v univerzitnom prostredí
  • zvýšiť počet dobre pripravených Vedúcich programu DofE v regióne
  • rozvíjať kompetencie študentov a študentiek v oblasti práce s mládežou podľa metodiky DofE
  • rozvíjať kľúčové kompetencie a občiansku angažovanosť študentov
  • implementovať metodiku DofE v Banskobystrickom regióne v práci s mládežou
  • rozvíjať kompetencie učiteľov a učiteliek Univerzity Mateja Bela v oblasti metodiky DofE

Výstupy

  • 60 UMB študentov a študentiek absolvuje výberový predmet Vedúci programu DofE
  • 6 UMB učiteľov a učiteliek sa stane trénermi v metodike DofE
  • 130 mladých ľudí sa zúčastní programu DofE
  • vytvoria sa materiály ku kurzu DofE pre učiteľov a učiteľky a študentov a študentky

5 dôvodov jedinečnosti DofE